Darowizny prosimy wpłacać na konto Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie

Nr Konta 41 1050 1562 1000 0090 3010 9665

Nr rachunku IBAN - PL41 1050 1562 1000 0090 3010 9665

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał z inicjatywy i potrzeby serca aby nieść pomoc Rodzinom borykającym się z trudnościami w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Inicjatorem powstania placówki była Tarnowska Fundacja Pomocy l Szczególnej Troski.

03 stycznia 1993 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i placówka zaczęła funkcjonować jako Dom Dziennego pobytu i stacjonarny Dom Opieki Społecznej.

Całą organizację Domu Biskup Tarnowski powierzył Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, prowincja krakowska.

Od dnia 01 stycznia 2006 roku Dom rozszerzył swoją działalność na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

PÓKI MAMY CZAS CZYŃMY DOBRZE – św. Franciszek z Asyżu

Możesz nam pomóc!!!!

KRS – 0000211791 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

(CEL SZCZEGÓŁOWY: Z ZAZNACZENIEM DLA ŚDS im. Św. Kingi​​

  1. Funkcjonowanie Domu określają:
  1. Statut domu,
  2. Regulamin organizacyjny,
  3. Program działalności domu,
  4. Plan pracy na każdy rok.

Środowiskowy Dom Samopomocy Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Swoją działalnością obejmuje uczestników z miasta Tarnowa i pobliskich gmin.

Celem działalności Domu jest postępowanie wspierająco-aktywizujące i rehabilitacyjne rozumiane, jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Większość zajęć nastawiona jest na realizację zadań treningu umiejętności społecznych, oraz umiejętności spędzania wolnego czasu. W terapii stosuje się zarówno metodę indywidualną jak i grupową w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

Ogłoszenie o przetargu

Zadanie publiczne pn.
„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
o zasięgu ponadgminnym
” jest realizowane na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa i współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.